Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.natex-nabytok.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a konkretizovať práva a povinnosť predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.natex-nabytok.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec 
077 01 Kráľovský Chlmec, HL. Kossutha 624/13

IČO: 35481854 
DIČ: 1020024016 
IČ DPH: SK1020024016

Okresný úrad Trebišov 
Číslo živnostenského registra: 811-7684

Číslo účtu: 
Banka: VÚB 
Bankový účet: SK70 0200 0000 0014 2352 0053

Telefón: 0566285100 
Pošta: obchod@natex-nabytok.sk
 
  

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č. 
055/6224 547 e-mail: ke@soi.sk
 

Kupujúcim  sa rozumieme v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická osoba Alebo právnická osoba, ktora odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanie obchodným systémom.

Elektronickou objednávkou  sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a ceny tohto tovaru, spracovaný obchodným systémom.

Objednávanie tovaru

Kupujúci objedná tovar jedným z nasledovných spôsobov:

 • on-line priamo na našej stránke www.natex-nabytok.sk
 • Telefonický, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo

objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej sa realizuje predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailu a také, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné) , Všetky ďalšie informácie týkajúce sa vašej objednávky budú odoslané na e-mailovú adresu. Kontaktné údaje k potvrdeniu objednávky vykonávajú obvykle predajcovia po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdenou objednávkou (alebo jej časťou) sa považujú za záväzné pre obe strany a nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.Za presné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet),

Storno objednávky

Storno Objednávky od 
kupujúceho Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udaním Dovod kedykolvek Až robiť vyskladnením tovaru, a až e-mailom na adrese obchod@natex-nabytok.sk Alebo telefonicky na tel. č .: 0566285100 . Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak sa nedohodnú inak.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne zadané telefónne číslo, nedostupné, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo podstatne nezmení cena dodávateľa tovaru alebo tovaru nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, suma sa prevedie späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 kalendárnych dní.

Právo spotrebiteľa vráti tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci je povinný osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne najneskôr na posledný deň stanovenej lehoty na kontaktnú adresu predajcu alebo odovzdanie poštovej prepravy najneskôr na posledný deň lehoty na adresu uvedenú v  kontaktoch . Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorého odstupuje spolu so všetkými dokumentmi - originál faktúry, inštrukcií a inej dokumentácie k tovaru doručenej spolu s tovarom, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia (§ 10 odsek 1 Zákona). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť nasledujúci formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy , (www.natex-nabyok.sk/formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf )

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Neplatí, ak predávajúci súhlasili s tým, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci

Predajca je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby bez toho, aby kupujúci v tejto súvislosti účtoval ďalšie poplatky.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorého predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného zvlášť pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodne vrátený z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ rozbalil túto obal,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak jeho poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne informovaný o tom, že vyjadrenie tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase uzatvorenia zmluvy a prevzatie tovaru od kupujúceho kupujúcemu, zozbieraný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predajcom nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. skladaný alebo namontovaný nábytok a pod.

Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné pri objednaní tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie sú stanovené inak v konkrétnom výrobku. Dokladom o predaji je faktúra zaslaná na uvedený kupujúci e-mail, ktorý slúži ako záručný list a súčasne ako dodací list na realizáciu objednávky pre prijímateľa.

Platba za tovar

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

 • - V hotovosti: pri dodaní tovaru
 • - Prevodovým príkazom: na účet Číslo účtu: SK70 0200 0000 0014 2352 0053
 • Platobnou alebo kreditnou kartou.
  Platba kartou v našom e-shope je absolutné bezpečné, pri prijímaní platobných kariet používame riešenie 3D-Secure, čo je najnovšie aplikácie združení kariet MasterCard a Visa pre bezpečné platby kartou na internete.
  Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného a šifrovaného protokolu HTTPS.
  Údaje zo svojej platobnej karty zadávate priamo banke, nikto z našich zamestnancov nemá prístup k údajom o Vašej karte.
 • Nákup na splátky Quatro , Ahoj
  • Nakupujte na splátky so spoločnosťou Quatro, akontáciu uhradíte formou dobierky

 

Doprava 

 • dopravné a balné pre objednávku je 10 Eur 
 • doprava do ČR je 36 Eur
 • doprava do HU je podľa kraja:

  1 - Okres: zemplínska 
  2 - Okres: Bereg 
  3 - Bihar 
  4 - Heves 
  5 - Nógrád 
  6 - Kalifornia
  7 - Okres: Sopron 
  8 - Vas 
  9 - Veszprém kraj 
  10 - Fejér 
  11 - Pest 
  12 - kraj Nagykun-Szolnok 
  13 - grófstva stáť 
  14 - Csongrád 
  15 - grófstva Kiskun 
  16 - Tolna 
  17 - Baranya 
  18 - Somogy 
  19 - Zala

  1-6/10€
  6-11 /20€
  12-19/25€

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať príjemcovi tovar objednaný kupujúcim pre objednávateľa najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predajcu realizované v najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

záruky

Na všetok tovar je 24 Mes. záruka

Reklamácie

Dodaný tovar je povinný prehliadnuť okamžite po prevzatí tovaru. Ak prjimateľ zistí, že došlo k poškodeniu tovaru počas prepravy, tovar od dopravcu neprevezme. 
Ak príjimateľ potvrdí predávajúcemu prevzatie tovaru, nemožno pri ďalšom zistení poškodeného tovaru počas prevozu vyviezť na predávajúceho vzniknutú škodu. 
VV prípade zistenia chyby informuje predajcu príjmom bezodkladne telefonicky. Správu o zistených závadách zašlite písomne ​​alebo e-mailom na adresu predajcu. Tovar musí byť po celú dobu reklamácie uložený a udržiavaný v súlade s podmienkami uvedenými na obale, inak nebude nárok na náhradu. Záruka a reklamácie   (Návod) http://www.natex-nabytok.sk/content/8-zaruka-a-reklamacie

Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@atex-nabytok.sk), ak nie je spokojný s takým spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, v prípade, že predávajúci neodpovedia na túto Žiadosť zamietavo Alebo neodpovedia robiť 30 dní od HO odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riesenie spórovým subjektu alternatívneho riesenie spórovým (Ďalej ľan ARS) podľa zákona 391/2015 Zz ARS subjekty ŠÚ Orgány oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Zz Návrh môže spotrebiteľ podať podľa spôsobu stanoveného podľa § 12 Zákona 391/2015 Zz

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorý je k dispozícii online na  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . 

- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho z spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprekračuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, najmä pri vystavení faktúry, kontaktovanie kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a dodaním objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: 
ak je kupujúci fyzická osoba oznámi dodávateľovi meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktný telefónny číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uchoval jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a / alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracoval ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ kedykoľvek odvolať v písomnej forme.

Kupujúci sa môže skontrolovať a zmeniť po prihlásení na stránke www.natex-nabytok.sk v časti "Moje údaje".

Kupujúci dáva súhlas na zverejnenie osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho budú zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, mesto. Osobné údaje kupujúceho budú zverejnené na verejnej sieti  www.facebook.com  a na internetovej stránke príslušného občianskeho združenia. Do okamihu, kedy objednávateľ neuskutoční úkon vo forme poznámok pri objednávaní, e-mailu, telefonickej kontakte alebo správe odvolania súhlasu na zverejnenie osobných údajov, sa považuje za súhlas s uverejnením osobných údajov.

Internetový obchod je registrovaný na úradoch ochrany osobných údajov pod číslom:  201415488

Ochrana osobných údajov

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Podmienky ochrany osobných údajov si môžete prečítať na samostatnej stránke kliknutím na tento odkaz.

Zákaznícky servis

Obchodné podmienky 
Platba a dovoz 
Záruka a reklamácie 
 

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text