Postup využijete pri reklamácii vedného tovaru. Pre vrátenie funkčného výrobku použite postup na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie!

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Tovar prosím doručte čistý, mechanicky nepoškodený podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody). 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.(http://www.natex-nabytok.sk/reklamaciatovaru.jpg). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

Adresa na doručenie:

Ing. Štefan Petrek - NATEX

Mierová 3 ,  077 01  Kráľovský Chlmec

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text